free html templates

Rekisteri- ja
tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Helmivene Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.5.2018. Viimeisin muutos 7.5.2018 

  1. Rekisterinpitäjä 

Helmivene Oy FI20993919  

Salsvikintie 7221600 Parainen

+358 40 558 1760 

helmivene@helmivene.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Virpi Grönroos 

Salsvikintie 72 

21600 Parainen 

+358 40 558 1760 

virpi.gronroos@helmivene.fi  

3. Rekisterin nimi . Helmivene Oy:n kotisivun asiakas- ja käyttäjärekisteri. 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus . EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitäminen ja hoito kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 5. Rekisterin tietosisältö . Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, verkkoyhteyden IP-osoite, sukupuoli, sähköpostiosoite, mahdollinen www-osoite, äidinkieli, tiedot asiakkaan markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja niiden mahdollisista muutoksista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdollisista käyttäjätunnuksista ja salasanoista. Muut asiakassuhteeseen tai tilattuun palveluun liittyviin tietoihin.  Tietoja säilytetään palvelun toiminnan ajan. Asiakas voi poistaa tai muuttaa tietonsa verkkokaupasta myös itse. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet . Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään Hänen rekisteröityessä Helmiveneen verkkokaupassa. Toissijaisesti www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle . Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet . Rekisteritietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista . Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet . Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteyshenkilön tiedot löytyvät tämän selosteen alusta). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).